Jurismi
Tiesnesis jautā cietušajam: - Vai cilvēks, kurš sēž uz apsūdzēto sola, ir tas pats,kas ielauzās jūsu dzīvoklī un aplaupīja to? - Nu ziniet, pēc viņa advokāta runas es pat vairs neesmu pārliecināts, vai man vispār ir dzīvoklis!
Reģistrētiem lietotājiem
E-pasta adrese:
Parole:
Neesi reģistrēts?
Sadaļas
Mūs atbalsta
Līgumu paraugi

Latvija Juristu biedrības Statūti

dibināta Rīgā, 1988.gada 17.decembrī

1.nodaļa. NOSAUKUMS.

1.1. Biedrības nosaukums ir “LATVIJAS JURISTU BIEDRĪBA”, saīsinātais nosaukums - “LJB” (turpmāk tekstā – LJB).

1.2. LJB ir savs ģerbonis, kura autors ir Ēriks Ploks.

1.3. LJB nosaukumu un ģerboni var izmantot ar Prezidija atļauju.

2.nodaļa. DARBĪBAS MĒRĶIS.

LJB ir Latvijas juristu profesionāla apvienība, kas ar tiesiskiem līdzekļiem veicina un atbalsta demokrātiju, tiesiskumu un pilsoniskas sabiedrības attīstību, veidojot un attīstot sabiedrisko juridisko domu.

3.nodaļa. BIEDRU IESTĀŠANĀS, IZSTĀŠANĀS UN IZSLĒGŠANA.

3.1. LJB var iestāties jebkura rīcībspējīga fiziska persona – diplomēts jurists vai augstskolas students, iesniedzot Prezidijam rakstisku pieteikumu.

3.2. Students var iestāties pēc pirmās sesijas, ik gadus apliecinot mācību turpināšanu.

3.3. Lēmumu par biedra uzņemšanu LJB pieņem Prezidijs.

3.4. Biedrs var jebkurā laikā izstāties no LJB rakstveidā paziņojot par to Prezidijam.

3.5. Biedru var izslēgt no LJB ar Prezidija lēmumu, ja:

3.5.1. biedrs nav Prezidija noteiktajā kārtībā un pilnā apmērā nomaksājis biedra naudu;

3.5.2. biedrs nepilda kopsapulces un Prezidija lēmumus;

3.5.3. biedrs nepilda savus pienākumu un uzņemtās saistības;

3.5.4. biedrs veic citu darbību, kas ir pretrunā ar šajos statūtos noteikto.

3.6. Jautājumu par LJB biedra izslēgšanu izskata Valde. Lēmumu par biedra izslēgšanu no LJB pieņem Prezidijs un paziņo rakstveidā izslēdzamajam biedram piecu dienu laikā no tā pieņemšanas brīža.

4.nodaļa. BIEDRU TIESĪBAS UN PIENĀKUMI.

4.1. LJB biedriem ir šādas tiesības:

4.1.1. piedalīties LJB pārvaldē,

4.1.2. saņemt informāciju par LJB darbību, tai skaitā iepazīties ar visu LJB institūciju protokoliem, lēmumiem un rīkojumiem,

4.1.3. piedalīties visos LJB organizētajos pasākumos, iesniegt priekšlikumus par LJB darbību un tās uzlabošanu, aizstāvēt savu viedokli,

4.1.4. piedalīties LJB struktūrvienību darbībā.

4.2. LJB biedru pienākumi:

4.2.1. ievērot LJB statūtus un pildīt biedru sapulces un Prezidija lēmumus.

4.2.2. regulāri maksāt biedra naudu,

4.2.3. ar savu aktīvu līdzdarbību atbalstīt LJB mērķu un uzdevumu realizēšanu.

5.nodaļa. KONGRESA ( BIEDRU SAPULCES) SASAUKŠANA UN LĒMUMU PIEŅEMŠANA.

5.1. LJB Kongress (kopsapulce) ir augstākā LJB lēmējinstitūcija.

5.2. Kongresā ir tiesīgi piedalīties visi LJB biedri. Biedri var piedalīties Kongresā tikai personīgi.

5.3. Kārtējā biedru sapulce tiek sasaukta vienu reizi gadā – ne vēlāk kā līdz 31.martam.

5.4. Ārkārtas biedru sapulce var tikt sasaukta pēc Valdes iniciatīvas, vai ja to rakstveidā pieprasa ne mazāk kā viena desmitā daļa LJB biedru, norādot sasaukšanas iemeslu.

5.5. Biedru sapulce tiek sasaukta, paziņojot par to ne vēlāk kā divas nedēļas pirms sapulces.

5.6. Biedru sapulce ir lemttiesīga, ja tajā piedalās vairāk kā puse no pilntiesīgiem biedriem.

5.7. Ja biedru sapulce nav lemttiesīga kvoruma trūkuma dēļ, atkārtota biedru sapulce Prezidija noteiktā kārtībā un ir tiesīga pieņemt lēmumus neatkarīgi no klātesošo biedru skaita, ar nosacījumu, ka tajā piedalās vismaz divi biedri.

5.8. Biedru sapulces lēmums ir pieņemts, ja par to nobalso vairāk kā puse no klātesošajiem biedriem. Lēmums par statūtu grozījumiem, LJB darbības izbeigšanu un turpināšanu ir pieņemts, ja par to nobalso vairāk kā divas trešdaļas no visiem LJB biedriem.

6.nodaļa. IZPILDINSTITŪCIJAS.

6.1. Kongress ievēl Prezidiju, nosakot arī tā skaitlisko sastāvu. Kongresu starplaikos LJB darbu vada Prezidijs.

6.2. LJB izpildinstitūcija ar pārstāvības tiesībām ir Valde, kuras skaitlisko un personālsastāvu nosaka Kongress vai pēc tā deleģējuma - Prezidijs.

6.3. Valdes locekļi vienlaikus ir Prezidija locekļi.

6.4. Prezidijs ir tiesīgs izlemt visus jautājumus, kas nav ekskluzīvā Kongresa (kopsapulces) kompetencē.

6.5. Prezidents (Valdes priekšsēdētājs) ir tiesīgs pārstāvēt LJB atsevišķi.

6.6. Viceprezidents ( katrs no pārējiem Valdes locekļiem) ir tiesīgs pārstāvēt LJB kopā ar 1 (vienu) citu viceprezidentu ( Valdes locekli ).

6.7. Valdes loceklis pilda savus pienākumus bez atlīdzības.

7.nodaļa. REVIDENTS.

7.1. LJB finansiālās un saimnieciskās darbības kontroli veic revidents, kuru ievēl biedru sapulce uz vienu gadu.

7.2. LJB revidents nevar būt Prezidija un Valdes loceklis.

7.3. Revidents:

7.3.1. veic mantas un finanšu līdzekļu revīziju;

7.3.2. dod atzinumu par budžetu un gada pārskatu;

7.3.3. izvērtē grāmatvedības un lietvedības darbu;

7.3.4. sniedz ieteikumus par finanšu un saimnieciskās darbības uzlabošanu;

7.4. Revidents veic revīziju biedru sapulces noteiktajos termiņos, taču ne retāk kā reizi gadā.

7.5. Biedru sapulce apstiprina LJB gada pārskatu tikai pēc Revidenta atzinuma saņemšanas.

8.nodaļa. BIEDRU NAUDA.

LJB biedri maksā biedru naudu vienu reizi gadā Prezidija noteiktajā kārtībā un apmērā.

 

LJB Prezidents
Aivars Borovkovs

Statūtu redakcija apstiprināta LJB Kongresā (biedru sapulcē) Rīgā, 2005.gada 21.decembrī.


Ieteikumi | Biežāk uzdotie jautājumi |
Publikācijas un komentāri ne vienmēr atbilst Latvijas Juristu biedrības viedoklim. Lapas īpašnieki nenes nekādu atbildību par publikāciju saturu. Par publikāciju saturu atbildīgs personīgi pats autors. Likumam neatbilstošas publikācijas pēc pirmā kompetentu iestāžu pieprasījuma tiks izņemtas.