Jurismi
Ir divu veidu juristi – tie, kas zina likumus, un tie, kuri pazīst tiesnesi.
Reģistrētiem lietotājiem
E-pasta adrese:
Parole:
Neesi reģistrēts?
Sadaļas
Mūs atbalsta
Līgumu paraugi
Apsvērums PAR PRASĪBAS NODROŠINĀŠANU!(2)
Raksts lasīts 9687 reizes. Sadaļa Civilprocesuālās tiesības
Civilprocesa likuma 137.panta pirmajā daļā noteikts, ka, ja ir pamats uzskatīt, ka tiesas sprieduma izpilde lietā varētu kļūt apgrūtināta vai neiespējama, tiesa vai tiesnesis pēc prasītāja motivēta pieteikuma var pieņemt lēmumu par prasības nodrošināšanu. Tomēr, ja no prasības pieteikumam pievienotajiem dokumentiem izriet, ka, iespējams, atbildētājs aizskāris prasītāja civilās tiesības, tad tas pats par sevi kopā ar prasītāja norādīto uzskatu, ka sprieduma izpilde lietā varētu būt apgrūtināta vai neiespējama, nevar būt pamats prasības nodrošināšanai, jo pretējā gadījumā būtu nodrošināma jebkura celtā prasība, kurā ietverts pieteikums par tās nodrošināšanu un tajā norādītais prasītāja uzskats, ka sprieduma izpilde varētu kļūt apgrūtināta vai neiespējama.
No Civilprocesa likuma 5.panta pirmās daļas izriet, ka tiesa izspriež civillietas saskaņā ar likumiem un citiem normatīvajiem aktiem, Latvijas Republikai saistošiem starptautiskajiem līgumiem un Eiropas Savienības tiesību normām. Saskaņā ar minētās tiesību normas sesto daļu tiesa, piemērojot tiesību normas, ņem vērā judikatūru. Latvijas Republikas Augstākās tiesas Civillietu tiesu palāta 2009.gada 19.janvāra spriedumā lietā Nr. PAC – 0970 norādījusi, ka prasītāja subjektīvās šaubas par to, ka iespējams sprieduma izpilde nākotnē būs apgrūtināta, nav pietiekams pamats, lai nodrošinātu prasību saskaņā ar Civilprocesa likuma 137.pantu, jo minētās normas izpratnē prasību var nodrošināt tikai tajā gadījumā, ja ir pamats uzskatīt, ka sprieduma izpilde lietā var kļūt apgrūtināta vai neiespējama. Prasītāja subjektīvais uzskats, ka pastāv šaubas, kas neapstiprinās ar attiecīgajiem pierādījumiem, nerada prasības nodrošināšanas pamatu. Tādējādi prasītāja ieskats, ka šaubas par iespējamā sprieduma izpildi ir pietiekams pamats prasības nodrošināšanai, ir kļūdainas. Atbilstoši Civilprocesa likuma 137.panta jēgai, motivējot pieteikumu par prasības nodrošināšanu, prasītājam jānorāda apstākļi, kas pamato viņa šaubas par sprieduma izpildes iespējamību, kā arī jāiesniedz pierādījumi, kas apstiprina norādītos apstākļus un kas kopumā rada pamatotu pārliecību, ka tiesas sprieduma izpilde nākotnē tiks apgrūtināta vai kļūs neiespējama. Respektīvi jānorāda konkrēti apstākļi, kā arī jāiesniedz pierādījumus par minētiem apstākļiem. Lai būtu objektīvs pamats uzskatīt, ka tiesas sprieduma izpilde lietā varētu kļūt apgrūtināta vai neiespējama, jāiesniedz attiecīgie pierādījumi, ar kuriem varētu nodibināt objektīvu nepieciešamību nodrošināt prasību. Šajā procesa stadijā prasītājs, neiesniedzot attiecīgos pierādījumus par to, ka tiesas sprieduma izpilde lietā varētu kļūt apgrūtināta vai neiespējama, nav pamats uzskatīt, ka prasības apmierināšanas gadījumā sprieduma izpilde varētu kļūt apgrūtināta vai neiespējama. Bez tam prasības pieteikuma iesniegšana pati par sevi nerada objektīvu pamatu uzskatīt, ka tiesas sprieduma izpilde lietā varētu kļūt apgrūtināta.
Jūs nevarat pievienot komentārus! Vispirms reģistrējieties un/vai ieejiet sistēmā!
Ieteikumi | Biežāk uzdotie jautājumi |
Publikācijas un komentāri ne vienmēr atbilst Latvijas Juristu biedrības viedoklim. Lapas īpašnieki nenes nekādu atbildību par publikāciju saturu. Par publikāciju saturu atbildīgs personīgi pats autors. Likumam neatbilstošas publikācijas pēc pirmā kompetentu iestāžu pieprasījuma tiks izņemtas.